21 november 2016

Elanike küsitlus Raikküla vallas.

Raikküla Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Raikküla valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Raikküla valla, Kaiu valla ja Rapla valla ühinemist uueks omavalitsuseks.
Küsitlus korraldatakse Raikküla valla haldusterritooriumil kolmes küsitluspunktis, mis asuvad Kabala mõisahoones, Raikküla raamatukogus ja Purku raamatukogus ja elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Raikküla valla veebilehel www.raikkyla.ee.
Elektrooniline küsitlus algab 07.12.2016 kell 10.00 ja lõpeb 08.12.2016 kell 20.00.
Küsitluspunktides toimub küsitlus 11.12.2016 kell 12.00-20.00 ja 12.12.2016 kell 10.00-18.00.
Küsitluse korraldamiseks moodustas Raikküla Vallavalitsus ajutised komisjonid, mille esimehed on Kabala mõisahoones (tel 486 5560) Urmas TulvikRaikküla raamatukogus (tel 486 4424) Milvi KipperPurku raamatukogus (tel 486 3223) Ester Luik.
Koordinaatorid Ülle Sale tel 486 5598
 ja 511 2858, e-posti aadress ylle.sale@raikkyla.ee , Kaie Merila tel 486 5560, e-posti aadress kaie.merila@raikkyla.ee ja Ivo Mäeoja tel 486 5545 , e-posti aadress ivo.maeoja@raikkyla.ee
Küsitluses osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav pildiga dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Raikküla vallas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Raikküla vallas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 12. detsembril 2016 hiljemalt kella 15.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 12. detsembril 2016. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ylle.sale@raikkyla.eevõi paberil Raikküla Vallavalitsuse postiaadressile: Kabala mõis, Tamme küla, Raikküla vald, 78403 Rapla maakond.
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu (näiteks: Palun mul võimaldada 12. detsembril 2016 toimuval küsitlusel täita küsitlusleht kodus), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks: tervislik seisund, kõrge iga, transpordivõimaluse puudumine), taotleja allkiri ja kuupäev.
Ülle Sale
Raikküla vallasekretär ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise koordinaator

10 november 2016